Baterije za laptope, alat, mobitele, fotoaparate, radio stanice, UPS-ove, skenere, printere i druge uređaje - 01 6219 283 - email: info@baterije24.eu
Predmeti u košarici: 0   Sub- Ukupno : €0.00

Opći uvjeti prodaje

INSTAL ERŠEK d.o.o.
Kralja Stjepana Tomaševića 9, 10410 Velika Gorica
OIB: 78998707185
IBAN: HR3123600001101292222
Tel. 01 6219 283, 01 6219 284, Fax. 01 6219 284

Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

1.glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

2.svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte

3.ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa

4.zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka

5.maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

6.troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

7.uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

8.uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji

9.tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

10.tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona

11.tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

12.postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

13.uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

14.postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona

15.trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

16.minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

17.pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

18.ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

19.ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati

20.mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

 

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama Prodavatelja na adresi Velika Gorica, Kralja Stjepana Tomaševića 9. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, Prodavatelj je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

 Podaci potrebni za podnošenje prigovora:

•poštom - na adresu: Kralja Stjepana Tomaševića 9, 10410 Velika Gorica,

•e-mailom - na e-mail adresu:  info@instalersek.hr,

•telefaxom - na broj: +385 1 6219 284,

ili izravno u poslovnim prostorijama na adresi Velika Gorica, Kralja Stjepana Tomaševića 9. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

 Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

 

Pravo  na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

1.Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.

2.Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.

3.Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

4.U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

5.Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

6.Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

7.Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

◦ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen

◦predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

◦predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu

◦Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

◦predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

◦predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

8.Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

9.Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

obrazac za jednostrani raskid ugovora

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

 Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

 Materijalni nedostatak postoji:

•ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

•ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

•ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

•kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

•ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

•ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

•ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

 Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.


Slijedeći uvjeti prodaje („UP") primjenjuju se na sve transakcije sa tvrtkom Instal Eršek d.o.o. („tvrtkom"). Sve narudžbe su podložne ovim UP, i moraju biti prihvaćeni pri ispostavi narudžbe. Ovi UP ne mjenjaju Vaša temeljna prava. Ovi UP su podložni promjeni bez najave.

1. PLAĆANJE
1. A Narudžba neće stupiti na snagu (i tvrtka neće biti dužna zaprimiti Vašu narudžbu) sve dok tvrtka ne provjeri i potvrdi Vašu uplatu, osim kod otkupnih pošiljki. Bilo koji oblik komunikacije prije potvrde uplate se ne smatra kao potvrda narudžbe, ukoliko se roba ne šalje otkupnom pošiljkom. U slučaju pogreške u cijeni na tvrtkinoj stranici, prijavljene pisanim ili usmenim načinom ili sadržanoj u korespondenciji fax-om ili e-mail-om, doći će do njene korekcije.

1.B Prihvaćamo sve oblike negotovinskog plaćanja na transakcijski račun tvrtke: općom uplatnicom, virmanom, net bankingom i pouzećem (otkupna pošiljka).

1.C Kopije uplatnica i virmana moraju prvo biti potvrđeni. Potvrde plaćanja mogu biti faksirane na 00385 1 6219 285. Roba neće biti poslana prije potvrde plaćanja.

1.D Sve skice, fotografije, boje specifikacije i opisi proizvoda na našim stranicama su informativne prirode i ne čine dio ugovora između tvrtke i kupca.

1.E Vlasništvo nad proizvodima se neće prenositi na kupca prije provjere uplate u punom iznosu.

1.F Narudžbe ovise o stanju robe na skladištu. Ako tvrtka ne dostavi tražene proizvode zbog bilo kojeg razloga, biti ćete informirani o situaciji, tražena roba neće Vam biti naplaćena i biti će Vam vraćen iznos avansa u potpunosti.

1.G Sve cijene su izražene u kunama, sa uračunatim PDV-om i bez uračunatog iznosa dostave. Cijena dostave će biti jasno izražena u dijelu za narudžbe Vaše košarice, i prije nego se završi narudžba, ili kao prikazano na našim stranicama. Tvrtka je obavezna napraviti izmjene cijena te uzimati u obzir bilo kakve promjene u obliku novih poreza ili platnih obaveza. Ako, u slučaju pogreške, cijena prikazana na stranicama tvrke ne odgovara stvarnoj cijeni proizvoda, tvrtka zadržava pravo na raskid narudžbe te otkazivanje isporuke proizvoda. Tvrtka će se truditi osigurati ispravnost svih cijena na stranici. Ukoliko se dogodi pogreška, tvrtka će obavijestiti kupca o pogrešci i omogućiti mu da otkaže narudžbu.

1.H Plaćanje proizvoda mora biti izvedeno u skladu sa pravilima tvrtke kao što je prikazano na internet stranicama. Sve narudžbe moraju proći provjeru prije isporuke. Tvrtka ne preuzima odgovornost za krive podatke od strane kupca. Tvrtka također ne preuzima odgovornost za rok isporuke ukoliko nam je kupac dao krive ili nepotpune podatke.

1.J Bilo kakva greška u literaturi, ili web stranicama tvrtke, pristanku na ponudu, fakturu ili drugi dokument, će biti podložna korekciji, bez ikakvih kaznenih mjera za tvrtku.

1.K Tvrtka neće biti kriva za gubitak korisničkog imena ili lozinke. Vaša je obaveza da zaštitite svoje podatke za pristup svojem korisničkom računu. Osim u slučaju da nam pismeno javite, tvrtka će tretirati Vašu e-mail adresu koju ste nam dali, kao Vaš privatan i siguran kanal komunikacije. Tvrtka ne preuzima nikakvu odovornost ukoliko treća strana izrabljuje Vaše podatke za pristup Vašem računu.

2. JAMSTVO
2.A Sve nove proizvode prodajemo s proizvođačevim jamstvom od 6 mjeseci. Svi detalji u vezi jamstva su dostupni kod našeg tima za korisničku podršku. Ukoliko tvrtka nije u mogućnosti otkloniti kvar ili zamjeniti neispravni proizvoditi, ponudit će Vam povrat novaca u punom iznosu. Vaša je obaveza vratiti neispravan proizvod na mjesto kupnje, o Vašem trosku, gdje će proizvod biti zamjenjen novim, te isporučen Vama o trošak tvrtke.

2.B Ukoliko se uspostavi da je proizvod bio na bilo koji način krivo korišten, jamstvo će biti zanemareno, i Vi ćete biti odgovorni za trošak popravka i ponovnu isporuku proizvoda. Ukoliko nije pronadena greška u radu proizvoda Vi ćete biti odgovorni za popravak i ponovno slanje proizvoda. Tvrtka nije odovorna za eventualnu štetu nastalu na proizvodu pri transportu. Tvrtka preporuča da koristite dostatnu količinu zaštitnog materijala pri pakiranju proizvoda i slanju robe. Za savjet o pakiranju robe možete nazvati naš tim korisničke podrške.

2.C Jamstvo ne pokriva slučajnu štetu i kvarove nastale modifikacijom,a koji nisu nastali zbog greške proizvođača. Tvrtka ne može biti odgovorna za troškove nastale zbog neautoriziranih popravaka na proizvodima te poništava jamstvo u tom slučaju.

2.D U slučaju kvara na proizvodu, tvrtka neće biti odgovorna za eventualni gubitak podataka.

3. ISPORUKA
3.A Ako drugačije nije dogovoreno, adresa isporuke je ona koju ste naznačili pri predavanju Vaše narudžbe.

3.B Tvrtka će se truditi isporučiti Vašu narudžbu u roku od 3-5 radna dana, ali se ne obavezuje. Ukoliko tvrtka ne bude u mogućnosti isporučiti robu, kupac će o tome biti obavješten i neće biti obavezan platiti proizvod. Ako će isporuka robe trajati više od 30 dana, kupac će biti u mogućnosti otkazati narudžbu i unaprijed plaćeni iznosi u obliku avansa itd. će biti vraćen.

3.C Pogrešno naručena roba, ukoliko nije korištna, može se vratiti pri čemu trošak dostave snosi kupac. Za vraćenu robu Tvrtka će napraviti povrat uplate u 100% iznosu, bez troškova dostave. Tvrtka preporuča da se informirate kod naše korisničke podrške prije kupnje robe.

3.D Tvrtka mora biti obavještena u roku od 48 sati da bilo koji dio Vaše narudžbe nedostaje ili je neispravan ili nije kao opisan u narudžbi. Tvrtka neće preuzimati odgovornost za trakve slučajeve nakon tog perioda.

3.E Tvrtka može isporučivati proizvode na alternativne adrese ukoliko tako zatražite, ali Vas molimo da imate na umu da, bilo tko na traženoj adresi ima mogućnost potpisivanja pošiljke i preuzimanja proizvoda. Tvrtka ne preuzima odgovornost za robu nakon njene isporuke na zatraženu adresu.

3.F Troškovi isporuke su prikazani u Vašoj košarici na našim web stranicama, ili na ponudi ili ukoliko kontaktirate naš tim prodaje. Troškovi dostave ovise o načinu plaćanja.

3.G Tvrtka neće biti odgovorna za gubitak pošiljke; šteta nastala zbog zakašnjenja u isporuci neće biti prihvaćena od starne tvrtke.

4. VRAĆANJE ROBE I POVRAT NOVCA
4.A Tvrtka će omogućiti puni povrat novaca (izuzev troškova slanja) ukoliko proizvod koji ste odabrali bude nispravan, te ukoliko se to ispostavi unutar 14 dana od isporuke. Molimo Vas da kontaktirate našu korisničku podršku na 01/6219 283, 6219 284 ili nas kontaktirate na info@instalersek.hr kako bi dogovorili povrat. Povrat novca će biti prihvaćen pod uvijetom da je proizvod vraćen u originalnoj kutiji, u 'kao novom' stanju, s kompletnim pakiranjem, te sa svim dodacima s kojima je došao, kako je definirano u Zakonu o zaštiti potrošaća.

4.B Nećete biti u mogućnosti dobiti povrat novaca ili zamjenu ostećenih proizvoda ukoliko je šteta nastala na proizvodu zato što se niste pridržavali proizvođačevih uvijeta glede instalacije, formiranja ili održavanja proizvoda.

5. OTKAZIVANJE NARUDŽBE
5.A Kupac bez objašnjenja može otkazati narudžbu u roku od 14 dana, prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Ukoliko je narudžba plaćena Tvrtka će omogućiti puni povrat novaca.

6.OSTALO
6.A Tvrtka neće biti odgovorna Vama za bilo kakvu povredu našeg ugovora. Ukoliko se radi o događajima koji su izvan našeg utjecaja kao npr. Bozja dijela, rat, industrijske razmirice, požari, poplave, te nacionalne potrebe, tvrtka neće biti odgovorna da u normalnim razmjerima obavi svoje obaveze.

Poštovani,
potražite bateriju ili punjač kroz forme i polja za pretraživanje. Obratite pažnju na listu kompatibilnosti navedenu kod svake baterije / punjača jer pojedina baterije ili punjač možda imati naziv koji zbog svoje kratkoće ne odgovara traženom, ali odgovara po kompatibilnosti.
Ukoliko niste uspjeli pronaći bateriju ili punjač nazovite na 01 6219 283 ili 01 6219 284 ili pošaljite mail na info@baterije24.eu

Dvojno iskazane cijene su izračunate prema fiksnom tečaju konverzije 1€ = 7,53450 kn